วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จัดตั้ง รวม เลิก โรงเรียน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. 2561-2566

 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านกุดแห่  อำเภอโนนสัง (เลิกสถานศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2566)


การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

โรงเรียนบ้านห้วยทราย  อำเภอเมือง(เลิกสถานศึกษา 19 กันยายน 2565)

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 


 

 
 

👉ดาวน์โหลด
(1  สิงหาคม  2562)👉ดาวน์โหลด 
( 8 พฤษภาคม  2562)👉ดาวน์โหลด
(5  กุมภาพันธ์  2562)


👉ดาวน์โหลด
(16 กรกฏาคม  2561)
1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.เมือง)

2561
1. โรงเรียนบ้านวังหมื่น  อ.เมือง
2. โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุ  อ.เมือง