วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จัดตั้ง รวม เลิก โรงเรียน

สรุปการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. 2561-2566

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 


 

 

2561
1. โรงเรียนบ้านวังหมื่น  อ.เมือง
2. โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุ  อ.เมือง