วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จัดตั้ง รวม เลิก โรงเรียน

 
 

👉ดาวน์โหลด
(1  สิงหาคม  2562)
1.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4  อ.โนนสัง
2.โรงเรียนบ้านฝายหิน  อ.โนนสัง👉ดาวน์โหลด 
( 8 พฤษภาคม  2562)
1.โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี  อ.ศรีบุญเรือง
2.โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวเเฮด  อ.ศรีบุญเรือง👉ดาวน์โหลด
(5  กุมภาพันธ์  2562)
1. โรงเรียนพิศาลวิทยา  อ.เมือง
2.โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์  อ.ศรีบุญเรือง


👉ดาวน์โหลด
(16 กรกฏาคม  2561)
1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.เมือง)
2. โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านโนนหวาย อ.เมือง
3. โรงเรียนบ้านโสกเเดง  อ.โนนสัง
4. โรงเรียนบ้านผาเสด็จ  อ.ศรีบุญเรือง
5. โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์  อ.ศรีบุญเรือง


1. โรงเรียนบ้านวังหมื่น  อ.เมือง
2. โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุ  อ.เมือง